خبرها

اخبار

خبرها

 موجب عادلانه در می
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • توزیع عادلانه ثروت در مناطق موجب فقر زدایی می شود