خبرها

اخبار

خبرها

 به سلطانی تجاری: انتقاد
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • انتقاد تند پدرام سلطانی از وضعیت تجاری: مشکلات بازرگانان را به حد جنون رسانده